KOTA DIVISION

                     
Name of officers Designation Mobile No. Mobile No. Std. Code Office Resi. Fax No. E-mail ID Room No. Ext. No.
Sh. Ramavtar sharma Jt DAg Kota 9414664445 744 2323412 2470927 2323412 jdagr.kot.agri@rajasthan.gov.in - -
Sh.Balwant Singh PD (E) CAD Kota 9413102838 744 2500644 - - pdcad_kota@rediffmail.com - -
Sh. kailash Chand Meena DDAg Kota 9571569638 744 2323179 - 2323179 ddagr.kot.agri@rajasthan.gov.in - -
Sh J. K. sharma PD (R) CAD Nanta 9414112405 0744 2370740          
Sh. Atish Kumar Sharma DDAg Baran

 

9413312586

7453 230091 - 230091 ddagr.bar.agri@rajasthan.gov.in
- -
Sh. Atish Kumar Sharma
DDAg Jhalawar 9413312586 7432 232345 - 232345 ddagr.jha.agri@rajasthan.gov.in - -
Sh. Ramniwas Paliwal DDAg Bundi

9414624502

9414676992

747 2442006 - 2442006 ddagr.bun.agri@rajasthan.gov.in
- -
Sh. Hukma Ram Sharma DDAg (Siam) Kota 797665349 0744 2450288       - -
Sh. Kanhaiya lal meena PD ATMA Baran 9414000988 7453 230091 - 230091 ddagr_bar@rediffmail.com - -
Sh. Radhaykishan  PD ATMA Kota 9413351504 744 2333042 - 2333042 pdatma_bun@rediffmail.com - -
Ramesh chand jain PD ATMA Bundi 9414750715 742 2442006 - 2442006 pdatma_bun@rediffmail.com - -
Sh. Kanhaiyal Lal meena PD ATMA Jhalawar 9413335008 7432 232345 - 232345 ddagr_jha@rediffmail.com - -
SL jangir DDAg (ATC) Bundi 9413087149 747 2970004     ddagr.atcbun.agri@rajasthan.gov.in    
Sh. Sunil Jain ADAg Sangod 9413239518 7450 233050 - 233050 adagr.sangod.agri@rajasthan.gov.in - -
Sh. Ram Kishore Meena ADAg Baran   7453 230193 - 230193 adagr.baran.agri@rajasthan.gov.in
- -
Sh. Daya Ram Verma ADAg Chabra 9982510048 7452 222248 - 222248 adagr.chabara.agri@rajasthan.gov.in
- -
Sh. Harchanda Ram Meena ADAg Jhalawar 7297091154 7432 232343 - 232343 adagr.jhalawar.agri@rajasthan.gov.in - -
Sh. Dilip Kumar Sharma ADAg Bhawani Mandi

9460479361

7433 222370 - 222370 adagr.bhawanimandi.agri@rajasthan.gov.in - -
Sh. Ratan lal Meena ADAg Bundi 9460667653         adagr.bundi.agri@rajasthan.gov.in